6 augusti 2013

Hälften/hälften

       Hälften av världens sjukvårdkostnader går till personal. Brist på kvalificerad sjukvårdspersonal är ett av de stora problemen i att få väldens hälsosystem att fungera, enligt Världshälsoorganisationens (WHO:s) rapport Health systems financing: the path to universal coverage. Effektiviteten hos personalen undermineras av felaktig rekrytering, bristande undervisning och handledning, snedfördelning av personal inom ett land, samt för låga löner vilket leder till stor omsättning och påföljande förlust av kunskaper.
       Hälften, eller upp till två tredjedelar, av ett lands sjukvårdsbudget går till sjukhusvård. WHO framhåller att det saknas klara data för att påstå att ägandeförhållanden, som privat vinstdrivande, privat icke-vinstdrivande eller offentlig, leder till större eller mindre effektivitet i drift av sjukhus. Däremot är det tydligt att den genomsnittliga effektiviteten på världens sjukhus idag är betydligt lägre än den kunde vara.
       Hälften av all medicinsk utrustning i utvecklingsländer är helt eller delvis obrukbar. En av de stora orsakerna till det är att donationer från den rika delen av världen görs utan hänsyn till mottagarlandets behov och förutsättningar
      Hälften av världens mediciner är felaktigt förskrivna eller felaktigt sålda och utlämnade från apotek och liknande. Det är dels en fråga om att riktlinjer för behandlingar inte följs, att misstag görs och dessutom att minst 10% av alla mediciner är förfalskningar.
       Hälften av alla patienter låter bli att ta sina mediciner på det sätt och i den dos som de ordinerats. Här finna stora vinster att göra i form av bättre hälsa, om rätt person fick rätt medicin vid rätt tidpunkt.
      Detta och mer än så i WHO:s rapport Health systems financing: the path to universal coverage, speciellt kapitel 4 More health for the money.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar